** Có 2 gen A và B cùng làm nhiệm vụ tổng hợp prôtêin, đã tổng hợp được 5 phân tử mARN. Số ribôxôm trượt qua mỗi loại mARN hơn kém nhau 1 và tống số prôtêin tổng hợp được là 23 phân tử. Số ribôxôm trượt qua mỗi loại mARN lần lượt là:

A.

5 và 6.

B.

3 và 4.

C.

6 và 7.

D.

4 và 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4 và 5.

Gọi a là số phân tử mARN được sao từ gen A,

Gọi b là số phân tử mARN được sao từ gen B.

Gọi x là số ribôxôm trượt qua mỗi phân tử mARNA,

Gọi y là số ribôxôm trượt qua mỗi phân tử mARNB

(a, b, x, y nguyên dương)

Số phân tử prôtêin tổng hợp từ gen A là ax.

Số phân tử prôtêin tổng hợp từ gen B là by.

Theo bài ra ta có: a + b = 5; ax + by = 23

Giả sử y > x => x (a + b) < ax + by < y(a + b)

x < ax + by < y x < < y x < 4,6 < y

Do số ribôxôm hơn kém nhau 1 → x = 4; y = 5

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...