** Có 15 noãn bào bậc 1 của một loài giảm phân. Sau quá trình này người ta tính được có tổng số 855 nhiễm sắc thể đã bị tiêu biến cùng với thể định hướng (thể cực). Tổng số nhiễm sắc thể trong noãn bào là

A.

480.

B.

570.

C.

300.

D.

1140.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

570.

1 noãn bào bậc 1 có số lượng NST là 2n sau giảm phân sẽ tạo ra 1 tế bào trứng có số lượng NST là n và 3 thể định hướng (bị tiêu biến) cũng có số lượng NST là n.

=> số NST bị tiêu biến cùng với 3 thể định hướng do 1 noãn bào bậc 1 giảm phân = 3 x n ( n là NST đơn bội)

=> số NST bị tiêu biến cùng với 3 thể định hướng do 15 noãn bào bậc 1 giảm phân = 15 x 3 x n =855

=> n = 19.

=> Số NST trong 1 noãn bào là: 2n = 19 x 2 = 38.

Số nhiễm sắc thể trong 15 noãn bào là: 15 x 38 = 570 (nhiễm sắc thể).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...