CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions:

It is vital to recognize that emotions trigger physiological reactions – and vice versa.         

A.

A. activate        

B.

B. blunt        

C.

C. mask        

D.

D. encounter  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

A. Activate: kích hoạt

B. Blunt=make or become less sharp: trở nên ít sắc/ bén hơn.

C. Mask:mang mặc nạ

D. Encounter:gặp phải ( vấn đề)

Câu này dịch sau: Rất quan trọng khi nhận ra rằng cảm xúc kích hoạt những phản ứng sinh lý và ngược lại.

=>trigger = activate    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...