Chuyển động nào sau đây của chất điểm là một dao động điều hòa:

A.

Li độ dao động có biểu thức x + 2 = cos2πft.

B.

Lực tác dụng lên chất điểm luôn hướng về vị trí cân bằng.

C.

Chu kỳ dao động không thay đổi theo thời gian.

D.

Chất điểm không chịu tác dụng của ngoại lực.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...