Chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền vào Việt Nam bằng con đường nào là cơ bản nhất?

A.

Hoạt động của các thủy thủ trên tàu viễn dương

B.

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 

C.

Qua sách báo từ nước ngoài gửi về trong nước 

D.

Câu a và b đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...