Chu vi hình bình hành MNPQ là 56dm. Cạnh MN dài hơn cạnh NP là 80cm. Độ dài hai cạnh MQ và QP lần lượt là:

A.

18dm và 10dm

B.

24dm và 32dm

C.

10dm và 18dm

D.

32dm và 24dm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đổi: 80cm = 8dm. Tổng độ dài cạnh MN và NP là: 56 : 2 = 28 (dm) Độ dài cạnh NP là: (28 – 8) : 2 = 10 (dm) Độ dài cạnh MQ = Độ dài cạnh NP = 10dm Độ dài cạnh MN là: 28 – 10 = 18 (dm) Độ dài cạnh QP = Độ dài cạnh MN = 18dm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...