Chu trình sinh địa hóa là chu trình:

A.

trao đổi vật chất dinh dưỡng qua các bậc dinh dưỡng của quần xã sinh vật.

B.

trao đổi năng lượng giữa môi trường và quần xã sinh vật.

C.

trao đổi các chất hóa học giữa môi trường và quần xã sinh vật.

D.

hấp thụ năng lượng của các bậc sinh vật trong quần xã sinh vật.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học - Hệ Sinh Thái Sinh Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường 20 phút - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...