Chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới với thắng lợi của

A.

các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

B.

cách mạng Việt Nam với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945).

C.

cách mạng Trung Quốc với sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949).

D.

cách mạng Cuba với sự thành lập nước Cộng hòa Cuba (1959).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: suy luận. Cách giải: -        Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới với sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. -        Chủ nghĩa xã hội nối liền từ Âu sang Á là sự kiện cách mạng Trung Quốc thành công và sự ra đời của nuớc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949). Đáp án đúng là A!   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...