Cho sơ đồ phả hệ sau, có bao nhiêu nhận định không chính xác về phả hệ trên
Trac nghiem online - cungthi.vn
1. Có thể xác định chính xác được kiểu gen của 8 người trong phả hệ trên.

2. Người số II.2 có kiểu gen là A_B_.

3. Người số 4 kết hôn với người con gái bình thương cả hai bệnh nhưng lại mang alen gây bệnh, thì sác xuất sinh ra con gái bị bệnh là 50%.

4. Các gen quy định hai tính trạng trên nằm trên hai locut gen khác nhau.

A.1.
B.2.
C.3.
D.4.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:1. Hai gen này nằm trên hai locut gen khác nhau trên vùng không tương đồng của NST X, lien kết gen với nhau. Nên 4-D Hai gen quy định tính trạng do gen lặn chi phối, ta quy ước: A_: nhìn màu bình thường; B_: máu bình thường. Kiểu gen ta có thể xác định lần lượt là: I.1 
Trac nghiem online - cungthi.vn
, II.1 
Trac nghiem online - cungthi.vn
 , III.1 
Trac nghiem online - cungthi.vn
, III.2  
Trac nghiem online - cungthi.vn
, IV. 1 
Trac nghiem online - cungthi.vn
, IV.2 
Trac nghiem online - cungthi.vn
, IV.3 
Trac nghiem online - cungthi.vn
, IV.4  
Trac nghiem online - cungthi.vn
. Nên 1-D

2. Dễ dàng nhận thấy ở thế hệ thứ IV đã có sự hoán vị gen, mà tần số hoán vị gen ở người là rất thấp nên sinh con bệnh ra tỉ lệ 50% là chưa hợp lí => 3 sai 3. Kiểu gen của người số 2 không thể là A_B_ => 2 sai

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...