Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

A.

parents

B.

brothers

C.

weekends

D.

feelings

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:parents

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...