Choose the word whose stress is on the second syllable:

remote                  motive                       justice                     mountain

A.

remote                  

B.

motive                       

C.

justice                     

D.

mountain

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

remote

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...