Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

machinery                 march                    cheerfully                  merchant

A.

machinery                 

B.

march                    

C.

cheerfully                  

D.

merchant

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

machinery

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...