Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

machinery                 march                    cheerfully                  merchant

A.

machinery                 

B.

march                    

C.

cheerfully                  

D.

merchant

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

machinery

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...