Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

pasture             acquaintance              constant               talkative

A.

pasture             

B.

acquaintance              

C.

constant               

D.

talkative

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

pasture

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...