Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

jumps              tenants            roofs             kids

A.

jumps              

B.

tenants            

C.

roofs             

D.

kids

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

kids

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...