Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

speak            scream             spread             glean

A.

speak            

B.

scream             

C.

spread             

D.

glean

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

spread

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...