Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

tenants             friends              learns              beings

A.

tenants             

B.

friends              

C.

learns              

D.

beings

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tenants

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...