Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

splash            shrank              nature              gasoline

A.

splash            

B.

shrank              

C.

nature              

D.

gasoline

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nature

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...