Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

school                  stood                     good                    look

A.

school                  

B.

stood                     

C.

good                    

D.

look

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

school

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...