Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

glance                   hand                 navy                     master

A.

glance                   

B.

hand                 

C.

navy                     

D.

master

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

navy

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...