Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

gold                     region                     organize                     game

A.

gold                     

B.

region                     

C.

organize                     

D.

game

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

region

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...