Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

advice                  pick                   might                  kind

A.

advice                  

B.

pick                   

C.

might                  

D.

kind

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

pick

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...