Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

picture                   action                   question                   future

A.

picture                     

B.

action                     

C.

question                     

D.

future

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

action

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...