Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

tomb                    combing                     climber                     combine

A.

tomb                   

B.

combing                     

C.

climber                    

D.

combine

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

combine

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...