Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

rich                   architect                     change                    beach

A.

rich                   

B.

architect                     

C.

change                    

D.

beach

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

architect

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...