Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

honor                    hold                    health                   host

A.

honor                    

B.

hold                    

C.

health                   

D.

host

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

honor

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...