Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

heart                           appear                           hear                           beard

A.

heart                           

B.

appear                           

C.

hear                           

D.

beard

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

heart

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...