Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

music                         electric                             consist                          center

A.

music                         

B.

electric                             

C.

consist                          

D.

center

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

center

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...