Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

medium                            merry                              rebuild                            region

A.

medium                            

B.

merry                              

C.

rebuild                            

D.

region

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

merry 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...