Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

famous                         agent                           rapid                          danger

A.

famous                         

B.

agent                           

C.

rapid                          

D.

danger

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

rapid 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...