Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

ball                          shark                             garden                        bar

A.

ball                         

B.

shark                             

C.

garden                       

D.

bar

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ball

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...