Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

plumber                           doubt                         climb                           scuba

A.

plumber                           

B.

doubt                         

C.

climb                           

D.

scuba

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

scuba

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...