Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

endangered              destroyed                damaged                 provided

A.

endangered              

B.

destroyed                

C.

damaged                 

D.

provided

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

provided

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...