Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

desert                         slope                     eucalyptus                          horse

A.

desert                         

B.

slope                     

C.

eucalyptus                         

D.

horse

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

desert

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...