Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

irrigation                          challenging                            dangerous                            agency

A.

irrigation                          

B.

challenging                            

C.

dangerous                            

D.

agency

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

irrigation

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...