Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

succeed                          accept                         account                          accident

A.

succeed                          

B.

accept                         

C.

account                          

D.

accident

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

account  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...