Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

avoid                                     aspect                            admit                  apply

A.

avoid                                     

B.

aspect                            

C.

admit                  

D.

apply

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

aspect

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...