Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

average                              teenager                           agency                         yesterday

A.

average                              

B.

teenager                           

C.

agency                         

D.

yesterday

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

average

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...