Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

wipe             allow                  powerful                  answer

A.

wipe             

B.

allow                  

C.

powerful                  

D.

answer

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

wipe

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...