Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

chore            technology                much                  exchange

A.

chore            

B.

technology                

C.

much                  

D.

exchange

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

technology     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...