Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

requirements             subject              secondary              levels

A.

requirements 

B.

subject 

C.

secondary 

D.

levels

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

levels

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...