Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

interview                minute                   question                suitable

A.

interview                

B.

minute                   

C.

question                

D.

suitable

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

question   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...