Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

apply             university                identity                 early

A.

apply 

B.

university 

C.

identity 

D.

early

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

apply

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...