Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

solutions              hospital               families                projects

A.

solutions                           

B.

hospitals                               

C.

families                               

D.

projects

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

projects

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...