Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

brothers               weekends                problems               secrets

A.

brothers 

B.

weekends 

C.

problems 

D.

secrets

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

secrets

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...