Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

hands             parents                chores                boys

A.

hands 

B.

parents 

C.

chores 

D.

boys

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

parents 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...