Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

missed                      achieved                     researched                      helped

A.

missed                      

B.

achieved                     

C.

researched                      

D.

helped

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

achieved

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...