Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

refused                        advised                          released                        raised

A.

refused                        

B.

advised                          

C.

released                        

D.

raised

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

released

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...