Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

method                      together                         both                      month

A.

method                      

B.

together                         

C.

both                     

D.

month

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

together

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...