Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

sense                        music                          discuss                  serious

A.

sense                        

B.

music                          

C.

discuss                  

D.

serious

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

music

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...