Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

sense                        music                          discuss                  serious

A.

sense                        

B.

music                          

C.

discuss                  

D.

serious

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...